“…πλήρης ων Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις τον ουρανόν, είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού, και είπεν, Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού [Πράξεις Αποστόλων: ζ’ 55-56].

Όσοι μελετούμε εντατικά τόν Λόγο τού Θεού, γνωρίζουμε ότι ό Ιησούς είναι καθήμενος στά δεξιά τού Θεού. Γιά πρώτη φορά λοιπόν βλέπουμε τόν Ιησού Ιστάμενο, στήν περίπτωση τού θανάτου τού Στεφάνου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς σηκώθηκε από τόν Θρόνο Του γιά νά υποδεχθεί τό λυτρωμένο Του παιδί στήν αιώνια παρουσία Του. Έτσι μάς υποδέχεται ό Κύριος, διότι “Πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού” [Ψαλμοί, 116:15].

Ο Στέφανος πρίν πεθάνει φώναξε δυνατά στόν Κύριο γιά τούς εκτελεστές του, λέγοντας:

Κύριε, μη λογαριάσης εις αυτούς την αμαρτίαν ταύτην. Και τούτο ειπών εκοιμήθη” [Πράξεις Αποστόλων: ζ’ 60].

Εκοιμήθη άραγε ώς πρός τί; Ώς πρός τήν ψυχή ή ώς πρός τό σώμα;

Ό σωματικός θάνατος τού πιστού λογίζεται ώς ύπνος, σέ αντίθεση μέ όσους πιστεύουν ότι μέ τόν θάνατο τελείωσαν τά πάντα γιά τόν αποθανόντα. Ύπνος γιά τό σώμα του όμως καί όχι γιά τήν ψυχή, διότι θά έλθη ή ώρα τής αναστάσεως. Άρα, δέν ευσταθεί ότι με τόν θάνατο τών πιστών περνάει ή ψυχή σέ μιά ασυνείδητη κατάσταση, αλλά εξακολουθεί ώς συνειδητή πλέον, ευρισκόμενη στήν Παρουσία τού Θεού. Σέ αντίθετη περίπτωση, γιατί νά σηκώνεται ό Κύριος νά υποδεχθεί κάθε παιδί Του, εφόσον σέ πλήρη ασυνειδησία δέν θά αντιλαμβανόταν τίποτα ή ψυχή εκείνη;

Μιά άλλη εξίσου σοβαρή απόδειξη τής ενσυνείδητης μετά θάνατον κατάστασης τής ψυχής, πιστών καί απίστων, μάς δίνει ό Ίδιος ό Κύριος μέ τήν αναφορά Του στόν πλούσιο καί τόν Λάζαρο. Γιά όσους δέν θυμούνται τήν περίπτωση εκείνη, ή γιά όσους δέν τήν γνωρίζουν, τήν μεταφέρω αμέσως καί αυτούσια:

Leave a Reply

Your email address will not be published.